Kategorie produktów

REGULAMIN SPRZEDAŻY STACJONARNEJ ORAZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.agromil.pl,na portalach aukcyjnych www.allegro.pl oraz przy sprzedaży stacjonarnej w sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adresem: 86-318 Rogóźno 130

Sprzedającym jest:

- Agro-Mil Grzegorz Ochocki

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762180275 Regon 340473070

- Agro-Mil Plus Milena Ochocka

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762189827 Regon 341601221

- Agro-Mil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762493815 KRS: 0000866939    Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 505420807, 531354269, 564625502
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@agromil.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

 

1.  Definicje

 

 1. Regulamin - w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).                                                                                                       

 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego   poinformowania   Kupującego  o  zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.                                  

 6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w serwisie Allegro. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 7. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) - serwisy internetowe dostępne pod adresem www.agromil.pl za pośrednictwem których Klient może kupić Produkty

 8. Sklep stacjonarny Agro-Mil - dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży stacjonarnej.

 9. Strona - Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu - każda strona znajdująca się pod adresem www.agromil.pl

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 12. Odbiór w sklepie - Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru w jednym z punktów wskazanych na Stronie Sklepu 

 

2. Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.                                

 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 3. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym www.agromil.pl     

 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta

 3. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp

 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:                                                                                                                                            

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu

  2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,

  5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych

  6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu

 6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

4. Polityka prywatności


Administrator - dbamy o prywatność wszystkich klientów i chcemy, aby każdy w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy: www.agromil.pl Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administratorem danych osobowych zwany dalej administratorem jest:

- Agro-Mil Grzegorz Ochocki

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762180275 Regon 340473070

- Agro-Mil Plus Milena Ochocka

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762189827 Regon 341601221

- Agro-Mil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

86-318 Rogóźno 130 NIP 8762493815 KRS: 0000866939

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy
w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa, a jedynie informacją, w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

 1. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem strony www.agromil.pl jest AGRO-MIL Grzegorz Ochocki z siedzibą w Rogóźno 130, 86-318 Rogóźno, dalej zwany AGRO-MIL.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.

Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie
  ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań;

 • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez udostępniony adres e-mail i numer telefonu oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych zwykłych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy)
  w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią o Naszych usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie imię oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

 • imię i nazwisko

 • adres IP użytkownika

 • adres e-mail

 • numer telefonu kontaktowego

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W Naszym imieniu stroną www zarządza wyznaczony administrator systemu informatycznego. Wówczas określony administrator systemu informatycznego świadczący pomoc techniczną
ma dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego).

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, organizacjom ani osobom poza
AGRO-MIL, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności - użytkownik wyraził na taką czynność zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza AGRO-MIL, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza AGRO-MIL, jeśli
w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,

 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa administratora danych osobowych, użytkowników strony www.agromil.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność realizacji ustawowych zadań przez AGRO-MIL. W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji na Państwa żądanie określonej czynności zgodnie z wybraną tematyką zapytania, np. jeśli nie podacie Państwo Nam adresu e-mail, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na przysłane zapytanie,

 • Państwa zgoda na przetwarzanie niektórych kategorii danych w określonym celu,
  np. w procesie realizacji czynności,

 • konieczność realizowania prawnie uzasadnionych celów administratora danych osobowych, które wyrażone są poprzez:

 • zarządzanie stroną www

 • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań

 • zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni

 1. PAŃSTWA PRAWA

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • W każdym dowolnym czasie macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody,
  co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych
  na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed
  jej cofnięciem.

 • Macie Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych. Prawo to zostanie przez administratora danych osobowych zrealizowane, o ile nie spoczywa na administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia przez prawa do bycia zapomnianym.

 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo
  to możecie Państwo zrealizować osobiście w siedzibie AGRO-MIL lub kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo.

 • Macie Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować osobiście w siedzibie AGRO-MIL. Informujemy, że zaktualizowanie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez administratora danych osobowych w określonym celu.

 • Macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powołując się na określoną sytuację. Prawo
  to można zrealizować osobiście w siedzibie AGRO-MIL. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez administratora danych osobowych zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują administratora danych osobowych do przetwarzania danych.

 • Dodatkowo macie Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych regulującego działania administratora danych osobowych w przetwarzaniu danych osobowych.

 1. bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących
się w posiadaniu AGRO-MIL.

W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem
  do systemu;

 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby.

 1. COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę AGRO-MIL (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www).

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można
np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Możecie Państwo zmienić ustawienia plików cookies?

Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na korzystanie przez naszą stronę www plików Cookies albo chcecie ograniczyć zakres korzystania z plików Cookies, możecie zrezygnować z korzystania
z naszej strony internetowej lub zmienić ustawienia Państwa przeglądarki internetowej.

Możecie Państwo, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej
w zakresie plików Cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików Cookies.

Musicie Państwo jednak pamiętać, że ograniczenie lub wyłącznie stosowanych przez nas plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Więcej szczegółów na temat możliwości zmiany ustawień plików Cookies możecie Państwo uzyskać w menu Państwa przeglądarki internetowej w sekcji „pomoc”. Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzając poniższe strony:

Pliki Cookies Google

Nasz podmiot może wykorzystywać pliki Cookies stosowane przez Google w ramach usług:

 • Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords.

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu.

 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację użytkownika.

Korzystanie z plików Cookies podmiotu Google jest uwarunkowane polityką prywatności stosowaną przez ten podmiot. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku odwiedzania profilu Administratora prowadzonego w mediach społecznościowych m.in.: w Facebooku. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWe

Niniejsza polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.
Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się
z nimi.

 

5. Składanie Zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu www.agromil.pl lub portalu aukcyjnego Allegro przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w godzinach pracy.

 2. W przypadku zamówienia telefonicznego kupujący jest zobowiązany podać konsultantowi przyjmującemu zamówienie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 3. Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy oraz numer telefonu. Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.

 4. W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt telefoniczny.

 5. Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedający przekaże Kupującemu przed zawarciem umowy informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.

 6. W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.

 7. W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.

 8. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 9. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 10. Na zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.                                                                                         

 11. Dane podmiotu kupującego zwane dalej nabywcy, podane w formularzach zakupu na sklepie internetowym należącym do Agro-Mil, Agro-Mil Plus i Agro-Mil Spółka z o.o. oraz w zamówieniach złożonych przez email lub telefonicznych, stanowią element zawarcia umowy kupna sprzedaży i mają charakter wiążący. Zmiana podanych w zamówieniu danych nabywcy jest możliwa do momentu faktycznego sporządzenia dokumentu kupna sprzedaży tzn. faktury lub paragonu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zmiany danych nabywcy, jeśli wniosek o zmianę wpłynął po sporządzeniu dokumentów kupna sprzedaży.

 12. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail.

 13. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 14. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 15. Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust. 3.

 16. Po złożeniu Zamówienia generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru.

 17. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:                           

 1. za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;

 2. za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.

 

6. Formy płatności

 

 1. Wewnątrzwspólnotowa wymiana towarów i sprzedaż dla podmiotów spoza UE.

  1. Firmy Agro-Mil, Agro-Mil Plus i Agro-Mil Spółka z o.o. akceptują transakcje wykonywane na podstawie wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży lub transakcje z podmiotami znajdującymi się poza UE, w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży.

  2. Transakcje w których nie jest naliczany podatek VAT od sprzedaży dopuszczalne są tylko przy udziale firm kurierskich, z którymi sprzedający ma podpisane umowy na dostarczanie przesyłek poza granicę RP a towar będący przedmiotem transakcji wysyłany jest bezpośrednio z siedziby firmy sprzedającego na adres siedziby firmy lub magazynu kupującego znajdujący się poza terytorium RP.

  3. W przypadku zakupu i odbioru towarów przez kupującego lub przez inny wyznaczony do tego podmiot w siedzibie firmy, sprzedający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z naliczeniem podatku VAT, również w przypadku gdy kupujący posiada siedzibę w UE lub poza UE i deklaruje wywóz towarów poza RP.

  4. W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży z podmiotami z siedzibą w UE i poza UE, w których adres dostawy znajduje się na terenie RP sprzedający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z naliczeniem podatku VAT, również w przypadku gdy kupujący deklaruje wywóz towarów poza RP.

 2. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i i wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów.

 3. Przedpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto bankowe sprzedającego. Podstawą do wpłaty jest wysłanie przez Sprzedającego imiennego dowodu zakupu (faktura bądź pro forma) z podanym numerem konta do wpłaty, na podany przez Kupującego e:mail. Otrzymanie przez sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru faktury.

 4. Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te są widoczne w ogłoszeniu.

 5. Płatność przy odbiorze Produktów – zapłata za towar do rąk pracownika firmy Agro-Mil, Agro-Mil Plus i Agro-Mil Spółka z o.o. po dostarczeniu przez niego towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

 

7. Dostawa i transport

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. W przypadku zakupienia towaru, który jest na zamówienie i czas oczekiwania na dostawę będzie wydłużony, o terminie dostawy poinformujemy Kupującego telefonicznie.

 3. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności "przy odbiorze", towar wysyłany jest niezwłocznie, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków weryfikacyjnych. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 4. Zakładany czas dostawy Produktów z reguły jest to czas nie przekraczający 24 godzin od momentu nadania przesyłki.

 5. Nie bierzmy odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, który może okazać się niezgodny z informacją podaną w opisie produktu, a wynikający z winy przewoźnika czyli firmy kurierskiej. Odszkodowanie za ewentualne szkody związane z opóźnioną dostawą zobowiązany jest wypłacić przewoźnik czyli firma kurierska. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie dojdzie do powstania innej szkody niż ta w przesyłce, np. straty wynikające z przestoju maszyny, przewoźnik zgodnie z art. 83 prawa przewozowego jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego (równowartość dwukrotnej wartości przewożonego towaru). Oznacza to, że wysokość takiego odszkodowania może być niższa od tej wartości, jednak nie może być wyższa.

 6. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych sprzedającego.

 7. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga pojedynczej paczki to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.

 8. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.

 9. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

 10. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania -w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.

 12. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji na dostawę Towaru, prosimy o powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania paczki za pośrednictwem adresu e-mail biuro@agromil.pl bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej 505 420 807. Jeśli po upływie 3 dni roboczych reklamacja dostawy nie zostanie dostarczona na wskazany adres e-mail lub telefon nie będzie mógł być wszczęty proces reklamacyjny.

 

8. Reklamacje

 

 1. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:

  a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w siedzibie firmy lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem korespondencji (dotyczy produktów objętych gwarancją).

  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą pisma reklamacyjnego wysłanego listem poleconym lub w formie elektronicznej wysłanego na adres e-mail 
  biuro@agromil.pl

  c) żądać odstąpienia od umowy, chyba że firma Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-mil Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni firma nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi firma Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-mil Sp. z o.o.

 1. Towary wysyłane na adres firmy bez załączonych, wypełnionych formularzy nie są traktowane w myśl ustawy jako towary podlegające zwrotowi, reklamacji lub wymiany.

 2. Towary wysłane bez wypełnionych formularzy nie trafiają do działu zwrotów i reklamacji do momentu dostarczenia wypełnionego formularza. 

 3. W powyższym przypadku właściwy termin przyjęcia sprawy będzie naliczany od dnia dosłania formularza.

 

9. Zasady użytkowania towaru

 

 1. Każdy towar zakupiony w firmie Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-mil Sp. z o.o. jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

 2. Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Brak instrukcji montażu oraz użytkowania nie zwalnia Konsumenta od obowiązku montażu i użytkowania zgodnego z zaleceniem producenta.

 

10. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail na adres: biuro@agromil.pl

 2. w formie pisemnej, na adres 86-318 Rogóźno 130

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Kupujący pokrywa również wydatki związane ze szkodą wynikającą z powodu niewłaściwego opakowania towaru w czasie jego zwrotu. 

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w          odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni na adres .

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Adres zwrotu towaru: Agro-Mil 86-318 Rogóźno 130

 7. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

 8. Firma Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-Mil Sp. z o.o. ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy przedmiotem zwrotu jest towar montowany na życzenie Konsumenta według jego specyfikacji (między innymi przewody hydrauliczne)

 

11. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 2. Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronie Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.

 4. Podczas składania Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 8. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe zamieszczone na stronie www.agromil.pl pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firm Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-Mil Sp. z o.o. kopiowanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych bez wiedzy właściciela jest surowo zabronione.

 9. Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926, z późn. zm.) przez Agro-Mil, Agro-Mil Plus lub Agro-Mil Sp. z o.o. celu skutecznego zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży. Udostepnienie danych osobowych jest w polskim prawie dobrowolne, jednak w tym przypadku niezbędne do zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

12. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu.